Покупка - правила продажи

Pirkimo – pardavimo taisyklės


 1.     Sąvokos  

1.1.   Pardavėjas – Uždaroji akcinė bendrovė E-marketas, juridinio asmens kodas 302444245, PVM mokėtojo kodas LV90012323271, registruotos buveinės adresas: Savanorių pr. 176F, Vilnius, LT-03154, parduodanti prekes Elektroninėje parduotuvėje.

1.2.   Elektroninė parduotuvė – elektroninė parduotuvė {shop_name}, kurioje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, yra parduodamos Pardavėjo prekės.

1.3.   Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo (asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka ar nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą) arba juridinis asmuo, perkantis Elektroninėje parduotuvėje.

1.4.   Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.5.   Taisyklės – šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui Elektroninėje parduotuvėje ir kiekvienai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromai Sutarčiai.

1.6.   Paskyra – registruoto Pirkėjo vartotojo paskyra, skirta apsipirkti Elektroninėje parduotuvėje.

1.7.   Privatumo politika – Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta {privacy and cookie policy}.

1.8.   Užsakymas – prekių užsakymas, suformuojamas apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje arba kitais nuotolinės prekybos būdais, kuriame yra nurodomos Pirkėjo pageidaujamos įsigyti Prekės iš Pardavėjo. Užsakymai, pateikti telefonu, elektroniniu paštu ar kitais nuotolinės prekybos būdais, vykdomi Taisyklių nustatyta tvarka ir jiems taikomos Privatumo politikos nuostatos. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka su Taisyklėmis ir jų taikymu.

1.9.   Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma prekių pirkimo – pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą {buy} arba kai pateikia Užsakymą telefonu, elektroniniu paštu ar kitais nuotolinės prekybos būdais. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis yra registruojama ir saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

 

 1.     Bendrosios nuostatos

2.1.   Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, Šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

2.2.   Pirkėjas pirkdamas Elektroninėje parduotuvėje ir pažymėdamas varnelę prie teiginio: {agree to terms} patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, jas suprato, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti.

2.3.   Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į nustatytus teisės aktų reikalavimus. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento ir galioja visoms po paskelbimo naujai sudaromoms Sutartims.

2.4.   Pardavėjas bet kokią informaciją, kuri yra susijusi su Pirkėjo asmens duomenimis, tvarko vadovaudamasis Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika.

 

 1.     Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1.   Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.2.   Pirkėjas turi teisę atsisakyti Užsakymo ar Sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.3.   Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

3.4.   Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už užsakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.5.   Pirkėjas įsipareigoja apmokėti prekės grąžinimo išlaidas, jei jos teisės aktų nustatyta tvarka tenka Pirkėjui.

3.6.   Pirkėjas įsipareigoja susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir jų laikytis.

3.7.   Pirkėjas įsipareigoja susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Pirkėjui sukūrus paskyrą Elektroninėje parduotuvėje arba sudarius prekių pirkimo – pardavimo sutartį laikoma, kad jis susipažino su Privatumo politika.

 

 1.     Pardavėjo teisės pareigos

4.1.   Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis internetiniu prekybos centru arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą, jei Pirkėjas bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbo stabilumui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus.

4.2.   Susidarius nenumatytoms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

4.3.   Pardavėjas turi teisę susiekti su klientu užsakyme nurodytais rekvizitais, jei reikia patikslinti Užsakyme pateiktą informaciją ar kitais su Užsakymo vykdymu susijusiais klausimais.

4.4.   Pardavėjas turi teisę pašalinti Pirkėjo Užsakymą be atskiro pranešimo jei Pirkėjas, pasirinkęs 5.3.1 ir 5.3.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per tris darbo dienas.

4.5.   Pardavėjas turi teisę pašalinti Pirkėjo Užsakymą, be atskiro pranešimo, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju Užsakyme nurodytais rekvizitais ilgiau nei dvi dienas.

4.6.   Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y., minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo Užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.

4.7.   Pardavėjas turi teisę pašalinti Pirkėjo Užsakymą apie tai informavęs Pirkėją, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas įvykdyti užsakymo.

4.8.   Pardavėjas įsipareigoja vykdyti Pirkėjo užsakymus bei sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Elektronine parduotuve šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4.9.   Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir teisės aktų nustatyta tvarka.

4.10. Pardavėjas įsipareigoja Taisyklių numatytomis sąlygomis pateikti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

4.11. Išimtiniais atvejais, esant objektyviai pagrįstoms aplinkybėms, kurių Pardavėjas negalėjo iš anksto numatyti ir kontroliuoti, prekių pristatymas gali vėluoti arba tapti neįmanomas. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju dėl tolimesnio jo užsakymo vykdymo galimybių.

4.12. Išimtiniais atvejais, esant objektyviai pagrįstoms aplinkybėms, kurių Pardavėjas negalėjo iš anksto numatyti ir kontroliuoti, negalėdamas įvykdyti užsakymo, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per tris darbo dienas.

 

 1.     Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

5.1.   Prekių kainos {shop_name} nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi.

5.2.   Prekių kainoje nėra įskaičiuota pristatymo kaina.

5.3.   Už užsakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų (pasirinkimas gali būti ribojamas, todėl galutinis atitinkamam užsakymui taikytinų atsiskaitymo būdų sąrašas yra nurodomas prie atitinkamo užsakymo):

5.3.1.  Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste;

5.3.2.  Apmokėjimas banko pavedimu;

5.3.3.  Apmokėjimas grynaisiais pinigais arba banko kortele prekių pristatymo metu;

5.3.4.  Pirkimas išsimokėtinai, naudojantis trečiųjų šalių teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga;

5.3.5.  Pirkimas kitais Elektroninėje parduotuvėje nurodytais būdais.

5.4.   Pirkėjas, pasirinkęs 5.3.1 ir 5.3.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 4.4. punkte numatytą Pardavėjo teisę, Užsakymas pradedamas vykdyti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tik gavus apmokėjimą už prekes.

5.5.   Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekėms taikomi garantijos dokumentai, jam gali būti  pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu įvykdžius užsakymą. PVM sąskaitose faktūrose nurodomi Pardavėjo rekvizitai, pasirinktos prekės, jų kiekis, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

5.6.   Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis gali tik išimtiniais atvejais dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jeigu kainos keitimo priežastys yra pagrįstos ir tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekės nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per dvi darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per tris darbo dienas. Kainos keitimo priežasčių pagrįstumas yra vertinamas kiekvienu konkrečiu atveju.

5.7.   Pardavėjo patvirtintą ir viešai paskelbtą informaciją apie atsiskaitymo būdūs galima rasti Elektroninės parduotuvės skyriuje {payment methods}.

 

 1.     Prekių pristatymas

6.1.   Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.2.   Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

6.3.   Pirkėjas įsipareigoja nereikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui, kai prekės yra pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu ir kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, tačiau Pirkėjas negali priimti prekių pats. 

6.4.   Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas (kurjeris).

6.5.   Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir informuoti apie pasikeitusius prekių pristatymo terminus.

6.6.   Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir / arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

6.7.   Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu (kurjeriu) patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą, laikoma, kad prekės yra perduotos tinkamos būklės, be pažeidimų bei prekių komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu, įskaitant padangų matmenis ir pagaminimo datą) nėra.

6.8.   Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekės yra netinkamos būklės, yra prekių komplektacijos neatitikimų, Pirkėjas turi teisę nepriimti prekių, o jas priimdamas, dalyvaujant Pardavėju arba jo įgaliotu atstovui (kurjeriui), privalo tai aiškiai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente.

6.9.   Pirkėjui neatlikus Taisyklių 6.7 ir 6.8 punktuose nurodytų veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų (kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas) bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

6.10.  Prekės atsitiktinio sunaikinimo ar sugadinimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

6.11. Jei Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas (kurjeris) negali pristatyti prekių dėl pirkėjo kaltės daugiau nei du kartus (antrojo pristatymo metu Pardavėjui pakartotinai suderinus pristatymo aplinkybes), Užsakymas anuliuojamas, o  Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai. Tokiais atvejais pardavėjas pasilieka teisę atskaityti banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus ir prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas.

6.12. Pardavėjo patvirtintą ir viešai paskelbtą informaciją apie prekių pristatymo būdus ir įkainius galima rasti Elektroninės parduotuvės skyriuje {delivery of goods}.

 

 1.     Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas.

7.1.   Visoms {shop_name} parduodamoms prekėms suteikiama dviejų metų garantija gamykliniam brokui ir pažeidimams, atsiradusiems iki prekių perdavimo Pirkėjui momento.

7.2.  Elektroninės parduotuvės paieškos priemonė {search_by_car} pateikia rekomenduojamus prekių matmenis, tačiau niekaip nepatvirtina prekės tinkamumo automobiliui pagal kitas savybes, ar matmenų tinkamumo konkrečiai automobilio versijai. 

7.3.   Elektroninėje parduotuvėje pateikiami prekių atvaizdai skirti tik iliustraciniams tikslams. Pardavėjo parduodamos prekės savo dydžiu, matmenimis ar kitais parametrais gali skirtis nuo Elektroninėje parduotuvėje pateikiamų prekių atvaizdų. Pardavėjo parduodamų prekių spalvos gali neatitikti Elektroninėje parduotuvėje pateikiamų prekių atvaizdų dėl Pirkėjo kompiuterio arba išmaniojo įrenginio ekrano ypatybių, bei kitų techninių priežasčių. Tikslios Elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės nurodomos prekės aprašyme.

7.4.   Padangų garantija negalioja defektams, atsiradusiems dėl neteisingo jos naudojimo ar saugojimo, mechaninio ar cheminio pažeidimo, neteisingo ratlankio dydžio / tipo naudojimo, netinkamo oro slėgio padangoje, netinkamo apkrovos, greičio indeksų ar kitų parametrų parinkimo, netinkamo montavimo, remonto ar kitų priežasčių, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai sukėlė Pirkėjas.

7.5.    Garantija negalioja padangos ridai arba pažeidimams, atsiradusiems po protektoriaus nusidėvėjimo iki gamintojo rekomenduojamos minimalios žymos.

7.6.   Ratlankių garantija negalioja defektams, atsiradusiems dėl netinkamų varžtų ar centravimo žiedų naudojimo.

7.7.   Pardavėjo patvirtintą ir viešai paskelbtą informaciją apie prekių garantiją galima rasti Elektroninės parduotuvės skyriuje {warranty}.

 

 1.     Prekių grąžinimas ir keitimas

8.1.   Nenurodydamas priežasties per keturiolika dienų Pirkėjas, fizinis asmuo, kuris įsigijo prekę su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais, turi teisę atsisakyti sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžinti prekes. Pirkėjas privalo pranešti Pardavėjui apie ketinimą pasinaudoti šia teisę per keturiolika kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos.

8.2.   Pirkėjo grąžinamos prekės turi būti nesugadintos, tos pačios komplektacijos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir pan.). Šis punktas nėra taikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė.

8.3.   Pirkėjui norint grąžinti prekę elektroniniu paštu reikia pateikti laisvos formos prašymą ir prekės įsigijimo dokumentą.

8.4.   Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiose Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

8.5.   Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 8.1 punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

8.6.   Sumokėtus pinigus Pirkėjui Pardavėjas grąžina bankiniu pavedimu, nepriklausomai nuo to, koks mokėjimo būdas buvo pasirinktas.

8.7.   Grąžinami ratlankiai privalo būti originalioje pakuotėje, kuri skirta apsaugoti juos nuo mechaninių pažeidimų transportavimo metu ir kuri laikoma prekės komplektacijos dalimi.

8.8.   Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per penkias darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją telefonu arba elektroniniu paštu. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

8.9.   Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės ir pasilieka teisę nekeisti pristatytos ne tos prekės, jei šiuos neatitikimus galima buvo nustatyti išorinės prekių apžiūros metu prieš pradedant naudotis prek, tačiau Pirkėjas vis tiek sąmoningai pradėjo naudotis preke.

8.10. Jei keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardaveju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas ir prekių pakeitimo metu galiojančias prekių kainas.

 

 1.     Atsakomybė

9.1.   Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Elektronine parduotuve.

9.2.   Pirkėjas atsako už Užsakyme ir registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą.

9.3.   Pardavėjas neatsako už Elektroninėje parduotuvėje esančiose nuorodose į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius pateikiamą informaciją.

9.4.   Pirkėjas atsako už savo Paskyros prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Elektronine parduotuve naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs Pirkėjo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

9.5.   Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, garantinėmis sąlygomis nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

 

 1. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

10.1.                    Pardavėjas savo nuožiūra gali Elektroninėje parduotuvėje inicijuoti įvairias akcijas.

10.2.                    Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

10.3.                    Pirkėjui sutikus, Pardavėjas turi teisę siųsti informaciją apie taikomas rinkodaros priemones Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

 

 1. Baigiamosios nuostatos

11.1.                    Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

11.2.                    Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Elektroninės parduotuvės kontaktų skiltyje pateiktu elektroninio pašto adresu.

11.3.                    Visi ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

11.4.                    Pirkėjų pretenzijos apsvarstomos ir Pardavėjo atsakymai pateikiami per 14 kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.

11.5.                    Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.

11.6.                    {user rights}